C C C C A+ A A- X

Други

ПРАВНА ПОМОЩ  Редът и условията за предоставяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции са регламентирани в Закона за правната помощ от 2006 г.
      Правна помощ се предоставя само на физически лица, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона. Целта е да се гарантира равен достъп на лицата до правосъдие, чрез осигуряване и предоставяне на ефективна правна помощ, която се осъществява от адвокати и се финансира от държавата.

 

Видове правна помощ
      - консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело;
      - подготовка на документи за завеждане на дело;
      - процесуално представителство;
      - представителство при задържане по чл.63, ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
      Правната помощ за гражданите на Европейския съюз или на законно пребиваващите лица в държава-членка на Европейския съюз, която им се предоставя по международни спорове по граждански и търговски дела, обхваща и следните разноски, пряко свързани с международния характер на спора:
      - за устен превод;
      - за писмен превод на документи, изисквани от съда или от друг компетентен орган;
     - пътните разноски в случаите, когато задължително се изисква физическото присъствие на свидетели в съдебното заседание.
      Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. НБПП води Национален регистър на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища. Регистърът е публичен, съставя се на хартиен и на електронен носител и се публикува в Интернет.
      Правна помощ, изразяваща се в правна консултация или подготовка на документи за завеждане на дело, се предоставя на следните категории лица:
      - лица, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
      - лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
      - приемни семейства или на семейства на роднини или близки, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.
      На гражданите на Европейския съюз или на законно пребиваващите лица в държава-членка на Европейския съюз, се предоставя правна помощ по международни спорове по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции, ако имотното им състояние не превишава социалното равнище, съответстващо на условията за получаване на месечни социални помощи от българските граждани.
      Правна помощ се предоставя по всички видове наказателни, граждански и административни дела, с изключение на търговските дела и данъчните дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
      За предоставяне на правна помощ чрез процесуално представителство няма установена задължителна форма за искането. Това искане страната следва да направи пред съда, пред който е висящо производството и може да бъде формулирано в свободен текст, като в него страната следва да посочи, че няма възможност да заплати разноските по делото, както и да декларира своите доходи, трудова заетост, имуществено състояние, семейно положение и евентуално здравословното си състояние и други обстоятелства, които биха обосновали искането й.

 

Необходими документи
      При подаването на молба за правна помощ, българските граждани следва да представят:
      - декларация за семейно и имуществено състояние;
      - доказателства за размера на получаваното трудово възнаграждение или доходи от друга дейност по занятие, осъществявана от лицето и от членовете на неговото семейство;
      - документи, удостоверяващи наличието на заболявания или инвалидност, ако лицето страда от такива;
      - други документи, удостоверяващи посочените в молбата за правна помощ обстоятелства.
      Същите документи следва да представят и гражданите на Европейския съюз или законно пребиваващите лица в държава-членка на Европейския съюз, когато кандидатстват за всички видове правна помощ. Молбата за предоставяне на правна помощ и документите, доказващи, че лицето отговаря на изискванията за предоставяне на правна помощ, подадени до Министерството на правосъдието, се превеждат на български език или на друг официален език на институциите на Европейската общност, който РБ е посочила като приемлив пред Европейската комисия. Не е необходимо документите да са легализирани.
      При молба за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в правна консултация или подготовка на документи за завеждане на дело, българските граждани представят и доказателства, че са от категорията на лицата по чл. 21, т.1 и т.2 от Закона за правната помощ, а именно:
      - заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене за отпускане на месечна социална помощ, а в случай, че лицето не е упражнило правото си за получаване на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, то представя пред НБПП удостоверение, издадено от директора на Дирекция "Социално подпомагане", че отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи;
      - решение на съда за настаняване на дете в приемно семейство, или
      - документ, удостоверяващ настаняването в специализирана институция за предоставяне на социални услуги.
      В тези случаи решението за предоставяне на правна помощ се взема от Председателя на НБПП в 14-дневен срок, след представяне на заповедта за отпускане на месечна социална помощ, съдебното решение за настаняване на детето в приемно семейство или удостоверението от Дирекция „Социално подпомагане” като молбата за предоставяне на правна помощ се подава до Бюрото. Отказът се съобщава на молителя и може се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

Избор на адвокат
      Определението на съда или акта на Председателя на НБПП за предоставяне на правна помощ се изпраща незабавно на съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ. При възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се предоставя правна помощ.

 

Разноски
      Правната помощ се състои само в осигуряване на безплатна адвокатска защита. Ако страната в процеса не разполага с достатъчно средства да заплати дължимите такси и разноски в производството, може да подаде молба за освобождаване от такси и разноски до съда, пред който делото е висящо. В случай че страната бъде освободена от заплащане на таксите и разноските, разноските по производството се покриват от сумите, предвидени от бюджета на съда.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация