C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Регистратура

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Служба “Регистратура”: 1. Приема и регистрира входящата кореспонденция. 2. Експедира изходящата кореспонденция. 3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция. 4. Води разносна книга. 5. Разпределя и направлява постъпилата поща. 6. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване. В регистратурата на Районен съд – Брезник се приемат и регистрират книжа на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, наддавателни предложения по ГПК.

Регистратура

ет. 1 КРИЛО ЗАПАД - Стая № 8

+359 (777) 98914, +359 (886) 832925

breznik-rs@justice.bg

Деловодства

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Служба “Деловодство” извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Общи функции на служба “Деловодство”: 1. Заверени преписи по дела, не влезли в сила се дават на страните и техните пълномощници /пълномощници в кориците на делото/след подаване на молба, съответно резолирана от съдия-докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 2.00 лв. на първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща страница. 2. За фотокопие на документ – за всяка страница по 0.10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0.07 лв. 3. Делата се предоставят за четене на страни и техните пълномощници, които са приложили пълномощно в кориците на делото. 4. Служителките в деловодствата нямат право да дават правни консултации.

Съдебен деловодител

Съдебен деловодител

ет. 1 КРИЛО ЗАПАД - Стая № 6

+359 (777) 98748,+359 (886) 848976

breznik-rs@justice.bg

Съдебно изпълнителна служба - деловодство

Съдебен деловодител - ДСИ

ет. 1 КРИЛО ЗАПАД - Стая № 1

+359 (777) 98573, +359 (886) 862337

breznik-rs@justice.bg

Съдебни секретари

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Съдебният секретар : 1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания ; 2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията ; 3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти , свидетели , съдебни заседатели и др .; 4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла.

Съдебен секретар

Съдебен секретар

ет.1 КРИЛО ЗАПАД - Стая № 5

+359 (777) 98692, +359 (886) 857494

breznik-rs@justice.bg

Бюро съдимост

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Съгласно Наредбата за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, свидетелството за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му. Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му. Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага към заявлението и удостоверение за наследници. Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно. Заявления за свидетелство за съдимост се приемат през целия ден. Необходими са следните документи: 1. Заявление – по образец; 2. Удостоверение за раждане; 3. Лична карта; 4. Вносна бележка за платена държавна такса – 5.00 лв.; 5. И в изброените по-горе случаи допълнителни документи.

Бюро съдимост

Бюро съдимост

ет. 1 КРИЛО ЗАПАД - Стая № 8

+359 (777) 98914, +359 (886) 832925

breznik-rs@justice.bg

Архив

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.
В служба „Архив” се предават и съхраняват делата на Районен съд гр.Брезник, които са влезли в законна сила. В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила решения по делата, а така също за издаване на изпълнителни листа, след представяне на вносна бележка за платена държавна такса.

Съдебен архивар

Съдебен архивар

ет. 1 КРИЛО ЗАПАД - Стая № 8

+359 (777) 98914, +359 (886) 832925

breznik-rs@justice.bg

Служба по вписванията

Работно време

  • от 10.00ч. до 12.30ч.
  • от 13.00ч. до 15.00ч.

Службата по вписване извършва следните административни дейности: 1. Вписване на актове относно недвижими имоти. 2. Издаване на преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса. 3. Извършване на устни справки, след заплащане на съответната държавна такса. 4. Вписване на искови молби и на постановените по тях решения. 5. Издаване на удостоверения за вещна тежест. 6. Вписване на ипотеки. Вписване на залози по закона за особените залози (ЗОЗ). 7. Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения.

Служба по вписванията

Служба по вписванията

ет.1 КРИЛО ИЗТОК - Стая № 8

+359 (7751) 2112

breznik-rs@justice.bg

Служба връчване на призовки и съдебни книжа

Работно време

  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа” отговаря за своевременното и законосъобразното връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони. Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в седемдневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба “Деловодство”. Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от съответния съд.

Служба връчване на призовки и съдебни книжа

Призовкар

Приземен етаж КРИЛО ИЗТОК Стая № 12

+359 (886) 848976, +359 (777) 98748

breznik-rs@justice.bg

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Работно време

  • Работно време
  • от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Длъжностно лице по защита на данните

Елизабета Никифорова

тел. +359 (886) 848976

breznik-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация